Tác giả: ""

view:

Page:

  • Chiến Dịch Hồ Chí Minh Giữa Lòng Paris

    Chiến Dịch Hồ Chí Minh Giữa Lòng Paris

    27,000₫ 34,000₫
    -21%

    Chiến Dịch Hồ Chí Minh Giữa Lòng Paris - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh giải phóng trường kỳ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.